1 FORMÅL OG LOVHJEMMEL

1.1.

Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder via Filmtalent. Formålet med Filmtalents støtte er at fremme talentudvikling og fornyelse af filmkunsten.

2. MÅLGRUPPE

For alle Aarhus Filmværksteds (fremover: AFV) støtteordninger gælder, at målgruppen er unge filmtalenter og filmkunstnere, der vil udtrykke sig i og/eller forny filmmediet.

3. FORMATER

AFV kan støtte produktion af danske dokumentar-, fiktions- og tværmedielle projekter samt andre filmiske projekter uanset genre, formater og platforme.

Disse støttevilkår dækker følgende:

 • Støtte til udvikling af VFX-Breakdown før projektet har opnået Produktionsstøtte

 • Støtte til udvikling af VFX-Breakdown efter projektet har opnået Produktionsstøtte

  Et VFX-Breakdown er et udviklingsmateriale i lighed med f.eks. synopsis, moodboard og produktionsplan særligt møntet på at beskrive visuelle effekter og enkel animation.

  Støtten bevilges af AFV.

  4. ANSØGNING OM STØTTE

  Ansøgning om støtte til VFX-Breakdown før og efter produktionsstøtte søges på særlige skemaer, som tilgås fra AFVs hjemmeside.

  Ansøgninger behandles løbende, dog ikke i ferieperioder og på helligdage, af en VFX- redaktion bestående af ledere af Filmtalent og værkstederne i Viborg, Aarhus, Odense og København.

  Ansøgningen indsendes til lokalt filmværksted.

  Ansøgning om støtte før Produktionsstøtte skal indeholde en beskrivelse af projektet, de visuelle effekter, plan for udvikling af VFX-Breakdown, cv og filmografi for instruktør og evt. hold, samt beskrivelse af plan for ansøgning om produktionsstøtte.

  Ansøgning om støtte efter Produktionsstøtte skal indeholde produktionsnummer og arbejdstitel, beskrivelse af de visuelle effekter samt plan for udvikling af VFX-Breakdown.

5. INDSTILLING TIL STØTTE

Efter indsendelse af ansøgning indstiller AFVs direktør ansøgning til behandling i VFX-redaktionen, hvis ansøgningen er fyldestgørende

AFV meddeler ansøger afslag eller støtte. Ved støtte fremsendes støttetilsagn og herværende støttevilkår til underskrift.

6. STØTTEN

Støtten i form af kontantstøtte samt adgang til værkstedernes udstyr og vejledning

Støtten gives i form af


- max. kr. 5.000,- til honorering af mentorer, VFX-konsulenter og andre udgifter i forbindelse med udvikling af VFX-Breakdown.
- adgang til vejledning og udstyr i værkstedernes VFX-afdelinger.
- begrænset adgang til udstyr til test og produktion af skitser.

Støtten skal være anvendt indenfor 6 måneder fra støttedatoen.

Støttetilsagnet skal være AFV i hænde i underskrevet stand, før støttemodtager kan få adgang til anvendelse af den bevilgede støtte.

Støttemodtager forpligter sig til, at produktionen følger øvrige vilkår for adgang til udstyr og vejledning.

7. VFX-BREAKDOWN

Støtten skal resultere i et VFX-Breakdown og dække følgende områder:


1. Beskrivelse af instruktørens forestilling om effekterne og hvad de bidrager med til historien – hvad skal de gøre for historien og hvor store frihedsgrader har man?
2. Gennemgang af, hvilke typer af effekter, der skal produceres for at opfylde instruktø- rens ønsker
3. Hvor mange sekvenser, scener og frames
4. Hvilke soft- og specielle hardwares indgår der i produktionen
5. Produktions- og tidsplan – hvem gør hvad hvornår
6. Budget

8. BUDGET, FINANSIERINGSPLAN OG AFTALER

Alle finansieringsaftaler, aftaler med andre produktionsselskaber, co-produktionsaftaler, aftaler om anden støtte og distributionsaftaler skal tilsendes og godkendes af AFV.

Alle aftaler vedrørende det støttede projekt skal respektere og være i overensstemmelse med AFVs støttevilkår.

 

9. RAPPORTERING OG REGNSKAB

9.1 Producenten skal i alle faser løbende holde AFV orienteret om produktionen og projektets forløb.

9.2 Alle regnskaber indsendt til AFV til godkendelse skal være underskrevet af støttemodtager eller en af støttemodtager godkendt regnskabsansvarlig.

Projekter der har modtaget kontantstøtte på kr. 5.000 og der over skal indsende regnskab til AFV til godkendelse.

9.3 Regnskabet skal indeholde de samme poster med kopi af tilhørende bilag som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning.

9.4 Regnskabet fremsendes senest en måned fra premieren på filmen til Filmværkstedet

Fonden Filmtalent foretager den endelige godkendelse.

10 GENERELLE VILKÅR

10.1.Følgende generelle vilkår gælder for alle former for støtte fra AFV, der tildeles efter nærværende vilkår.

10.2. Ansøgning om støtte, støttetilsagn samt afrapportering

10.2.1. Støtte kan ydes til en dansk producent, forudsat producenten eller produktionsselskabets ledende medarbejdere kan dokumentere erfaring med filmproduktion og har film- produktion som hovedbeskæftigelse.

Støtte kan også ydes til en privatperson, der er myndig og har bopæl i Danmark.

Det er den støttemodtager, der i henhold til støttetilsagn opnår støtte fra AFV, som er den juridisk ansvarlige for overholdelse af støttevilkårene og øvrige vilkår fastsat af AFV i støttetilsagn m.v. Støttemodtager, som i henhold til støttetilsagn opnår støtte fra AFV, anses endvidere for at være filmens juridisk ansvarlige producent.

10.2.2

Hvis støttemodtager ansøger DFI om støtte til samme projekt, annulleres AFVs støtte automatisk.

10.2.3

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at alle rettighedsforhold vedrørende det enkelte projekt er fuldt oplyste, og at støttemodtager uden begrænsninger besidder el- ler kan erhverve alle rettigheder til projektet, som er nødvendige for støttemodtagers og AFVs udnyttelse af filmen i overensstemmelse med disse vilkår.

 

11. RAPPORTERING OG REGNSKAB

11.1 Filmværkstedet kan i forhold til et konkret projekt supplere og/eller ændre disse vilkår med henblik på at sikre og/eller opfylde intentionerne i støtteordningerne og/eller projektets gennemførlighed. Støttemodtager er forpligtet af vilkårene, og enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med AFV. AFV skal besvare anmodninger fra støttemodtagere herom inden for rimelig tid.

11.2 Ændres tidsplanen eller ændres projektet væsentligt i længde eller indhold skal støtte- modtager straks sende den ændrede plan til Filmværkstedet til godkendelse.

11.3 AFV kan afvise at tildele støtte, såfremt AFV har et udækket tilgodehavende hos ansøgeren, eller hos en støttemodtager, som ansøgeren kontrollerer, eller hos en støttemodtager, som kontrollerer ansøgeren. AFV kan endvidere afvise at tildele støtte, såfremt ansøgeren, eller en støttemodtager, som ansøgeren kontrollerer, eller en støttemodtager, som kontrollerer ansøgeren, er i væsentlig misligholdelse af støttevilkårene vedrørende et andet projekt.

12.TILBAGEBETALING OG MISLIGHOLDELSE

12.1 Såfremt støttemodtageren opgiver eller af andre grunde afbryder et støttet projekt i utide, og der ikke foreligger misligholdelse af støttevilkårene fra støttemodtagers side skal uforbrugt støtte straks betales tilbage.

12.2 AFVs støttetilsagn bortfalder, og udbetalt støtte skal betales tilbage af støttemodtageren, såfremt støttevilkårene og/eller øvrige aftaler misligholdes.

12.3 AFV kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter AFVs skøn foreligger særlige omstændigheder, eller såfremt tilbagebetalingskravet vil modvirke formålet med AFV virksomhed i henhold til Filmloven.

13. KREDITERING

13.1 Af for- eller eftertekster skal det fremgå, at trailer/pilot er produceret med støtte fra Filmtalent og ”Aarhus Filmværdsted” ved LOGO, medmindre andet er aftalt mellem producenten og AFV I udviklingsmaterialets krediteringstekster skal det fremgå, at materialet er produceret med støtte fra Filmtalent og ”Aarhus Filmværksted" med angivelse af produktionsår, ligesom logoer skal anføres.

Udformningen af krediteringstekster, reklamemateriale m.v., der vedrører AFV, skal godkendes af Aarhus Filmværksted.

 

Aarhus den 27. juni

Vedtaget af Filmtalent